TRANSPORTATION.png

PWOBLÈM | TRANSPÒTASYON

TRANSPORT

Transpòtasyon jwe yon wòl enpòtan nan lavi chak jou nan Bostonians. Kit li ap vwayaje nan travay, lekòl, oswa menm yon randevou vaksinasyon COVID-19, nou bezwen asire mòd vwayaj san danje, aksesib, ak zanmitay anviwònman an. Pwogrè nan transpò tou mare kole ak konbat kriz klima a. Amelyore transpò piblik, bati katye mache, ak fè monte bisiklèt pi aksesib pral pèmèt vil nou an konte mwens sou machin. Amelyore transpò ap diminye emisyon gaz lakòz efè tèmik epi fè nou vin pi pre objektif nou pou yon Boston san kabòn.

 

Dosye John:
 

 • Kòm Chèf Devlopman Ekonomik pou Vil Boston, John te sèvi kòm Ko-Chèman Imagine Boston 2030, premye plan nan tout vil la nan mwatye yon syèk. Imajine Boston 2030 gen objektif aspirasyon nan sektè transpò a, ki gen ladan etablisman sant mobilite katye yo, ki fè vil la vin pi an sekirite ak pi aksesib pou siklis yo, epi asire plis moun Boston konekte ak kapab fasilman vwayaje nan sant travay yo.

 • John te yon vwa fèm pou envèstisman nan liy Fairmount MBTA a, paske transpò abòdab, serye nan koridò sa a gen anpil potansyèl pou konekte moun ki nan katye istorikman majinalize nan travay yo. Kòm yon rezilta nan defans la pa John ak lòt moun, MBTA a angaje nan envèstisman adisyonèl, ak John ap kontinye pouse pou plis.

 • John ak Biwo Devlopman Ekonomik la te travay nan tout depatman nan la komin pou asire ke restoran ki gen syèj deyò gen aksè a ranp pòtab pou asire aksè pou moun ki nan chèz woulant yo. Pou vwayaje nan vil nou an bezwen aksesib pou siklis nou yo, mache yo, ak rezidan yo nan chèz woulant, ak Jan ap kontinye yon avoka pou tout mòd transpò.

 • John gen yon dosye solid pou travay ak moun ki abite nan katye endividyèl yo jwenn solisyon ki apwopriye pou pati sa a nan vil la. Plis pase tout tan, nou bezwen vwa lokal bò tab la pou amelyore sistèm transpò nou an pou adapte bezwen moun ki itilize wout yo, twotwa yo, liy bisiklèt yo, ak opsyon transpò piblik yo chak jou.
   

Kòm Majistra John ap:
 

 • Travay avèk MassDOT pou fè amelyorasyon kontinyèl nan MBTA pou asire ke transpò piblik aksesib nan tout katye Boston yo.

 • Ogmante kantite liy otobis yo nan tout vil la.

 • Elaji rezo transpò piblik ak aktif Boston pou ogmante otobis, tren, ak sèvis taksi dlo.

 • Deplase poto objektif yo lè tout flòt minisipal Boston an pral 100% machin elektrik ant 2060 ak 2050.

 • Kontinye travay ak rezidan yo pou idantifye ki katye bezwen etabli Zòn Vitès Ralanti (dobourik) nan yon jefò kenbe moun plis an sekirite pandan nou ap travay nan direksyon objektif Vizyon Zewo nan elimine aksidan otomobil ki ka touye moun.

A MESSAGE FROM JOHN

Just as this campaign is a community effort, this policy plan has been informed by a diverse group of residents, policy makers, and community organizations who reflect Boston's ingenuity, passion, and future. In this policy you will see your voice reflected and your neighborhood priorities front and center. I am incredibly grateful for the hours, data, and guidance leant to support this effort. I welcome continued feedback and suggestions from all corners of the city, because I know that policies are most successful when led by the community.
 
Now, more than ever, I have the opportunity to bring all voices to the table to create a Boston that brings prosperity and justice for everyone.Together we can create a Boston where nobody is left behind.
 
Thank you for reading and helping to shape Boston's future, I look forward to working with you.