SMALL BUSINESSES.png

PWOBLÈM | TI BIZNIS (BIZNIS KATYE)

TI BIZNIS (BIZNIS KATYE)

Ti biznis (Biznis Katye) yo se zo rèl do ekonomi nou an e yo te frape anpil sou dènye ane a pa COVID-19. Nivo difikilte ke ti ak lokal, Minorite, ak fanm-posede antrepriz biznis yo te fè eksperyans se gwo, epi nou yo kounye a nou gen yon defi pou asire jefò ede biznis sa yo nan rekiperasyon yo se ekitab e enklizif.
 

Dosye Jan an:
 

 • Kòm fondatè ak ko-pwopriyetè restoran Cesaria nan Dorchester, John konnen rekonpans ki genyen lè w se yon pwopriyetè biznis, an menm tou, John konnen defi ki asosye ak opere yon biznis.

 • Antanke Direktè Egzekitif Inisyativ Katye Dudley Street, John te goumen pou ti biznis nan katye a lè li te asire pwopriyetè yo gen aksè a resous ki nesesè pou opere efektivman.

 • Kòm Chèf Devlopman Ekonomik, John te kontinye defann pwopriyetè ti biznis yo lè li te asire ke yo te resevwa èd nan asistans teknik, atelye sant devlopman ekonomik, ak aksè nan kapital yo te bezwen pou boujonnen nan Boston.

 • John te dirije jefò pou ede ti biznis ki te afekte pa COVID-19 avèk soulajman imedyat. Li te bay sipò anpil valè nan ede biznis yo navige peyizaj la en asistans finansye.
   

Kòm Majistra, John ap:
 

 • Ogmante mezi byennèt finansye, resous biznis, ak aksè nan kapital la.

 • Devlope patenarya solid ak ti biznis yo pou elaji pwogram estaj, aprantisaj ak konsèy pou kreye chemen karyè ak asire aksè a travayè kalifye, antre nan nivo pou ti biznis yo.

 • Travay pou etabli nouvo kalite kredi ak tèm fleksib pou moun ki nan biznis ki bay.

 • Etabli politik ki ankouraje envestisman kapital antrepriz ak ankourajman taks pou pwodwi inovatè ki te kreye pa biznis posede pa moun ki gen koulè ak fanm.

 • Fè revizyon regilye nan kondisyon lisans biznis leta ak lokal yo epi mete ajou règleman demode yo dwe plis ekitab.

 • Ekipe enstitisyon kominotè ki pa gen ase sèvis yo ak enstitisyon k ap sèvi minorite yo avèk resous ki ankouraje yo etabli oswa elaji kouveuz ak akseleratè biznis pou antreprenè ki pa gen ase sèvis yo.

 • Nonmen yon moun pou sèvi kòm lyezon pou kontwole aplikasyon nouvo chanjman nan Lwa Reinvestisman Kominotè a, se konsa dola kritik yo resevwa lajan ekitab nan kominote istorikman dezinvesti yo.

A MESSAGE FROM JOHN

Just as this campaign is a community effort, this policy plan has been informed by a diverse group of residents, policy makers, and community organizations who reflect Boston's ingenuity, passion, and future. In this policy you will see your voice reflected and your neighborhood priorities front and center. I am incredibly grateful for the hours, data, and guidance leant to support this effort. I welcome continued feedback and suggestions from all corners of the city, because I know that policies are most successful when led by the community.
 
Now, more than ever, I have the opportunity to bring all voices to the table to create a Boston that brings prosperity and justice for everyone.Together we can create a Boston where nobody is left behind.
 
Thank you for reading and helping to shape Boston's future, I look forward to working with you.