PROVIDING AFFORDABLE HOMES.png

PWOBLÈM | FOURNI KAY KI ABÒDAB

FOURNI kay ki abòdab

Tout moun merite yon kote ki an sekirite e ki estab pou rele lakay yo, ak lojman abòdab se soubasman yon kominote solid. Nan dènye ane yo, popilasyon Boston an grandi piti piti. Sa a te kwasans kontribye nan depans lojman segondè - ak anpil moun ki santi presyon an. Kenbe moute ak demann lojman ak ogmante abòdab ki enpòtan nan asire ke moun k ap travay, fanmi yo, granmoun aje yo, ak tout moun ka kontinye briye nan kominote yo renmen yo. Li se tou yon estrateji kle pou bati richès, anpeche deplasman, epi ki fini kwonik sanzabri. Yon angajman solid nan abòdab lojman ap pi enpòtan pase tout tan nan rekiperasyon an nan COVID-19.
 

Dosye Jan an:

 • Kòm Direktè Egzekitif Inisyativ Katye Dudley Street, John te dirije kreyasyon pi gwo konfyans peyi iben nan peyi a, kreye dè santèn de kay abòdab epi pwoteje rezidan yo kont degèpisman nan Roxbury ak Dorchester.

 • John gen dè dekad eksperyans nan pote manm kominote a, devlopè, gwoup defans, ak ajans gouvènman sou tab la prezève ak kreye lojman abòdab.

 • Kòm Chèf Devlopman Ekonomik pou Vil Boston, Jan te dirije efò pou mande plis devlopè yo epi mete tè ak resous Vil nan direksyon lojman abòdab.

 • Kòm yon rezidan pou tout lavi nan Roxbury ak Dorchester, ki gen eksperyans kòm yon òganizatè kominotè, lidè ki pa Peye- ak ofisyèl gouvènman an, John gen vizyon, ladrès, ak eksperyans pou kontinye devlope ekonomi Boston an pandan y ap tou ogmante lojman abòdab ak rezistans kominote a.
   

Kòm Majistra, Jan pral:

 • Pran mezi imedyat pou ede Bostonyen ki riske degèpisman akòz kriz ekonomik COVID-19 la lè ou bay asistans pou lwaye. Menm pi lwen pase kriz la COVID-19, Jan pral travay nan direksyon leve moun ki abite ki nan risk pou yo degèpisman e souvan k ap viv chèk pewòl.

 • Ogmante pwodiksyon lojman nan Boston yo nan lòd yo kenbe moute ak demann ak estabilize pri lwaye ak depans pou lojman.

 • Dedye plis resous Vil pou kay abòdab ak opsyon lojman piblik, ki gen ladan plis lojman abòdab pou granmoun aje ak moun ki gen andikap. Sèvi ak plis tè ki posede nan vil la pou kay ki abòdab, epi rele tou gouvènman leta ak federal pou kontribye plis nan abòdab lojman nan Boston.

 • Ogmante bilding Vil la posede pou kreye lojman adjasan a bibliyotèk, sant kominotè, ak lòt byen piblik.

 • Ankouraje vil yo ak tout ti bouk ki antoure Boston pou yo patisipe san patipri nan prezève ak bati lojman abòdab.

 • Bati sou pwogram pwopriyetè kay la ak pwodwi ipotèk yo, konsa plis moun gen aksè a estabilite pwopriyetè kay la pote.

 • Rele sou kolèj ak inivèsite pou konstwi plis lojman sou lakou lekòl la pou prezève kay katye yo pou fanmi k ap travay yo.

 • Grandi Biwo Estabilite Vil la pou asire lokatè yo konnen dwa yo epi pwoteje yo kont degèpisman.

A MESSAGE FROM JOHN

Just as this campaign is a community effort, this policy plan has been informed by a diverse group of residents, policy makers, and community organizations who reflect Boston's ingenuity, passion, and future. In this policy you will see your voice reflected and your neighborhood priorities front and center. I am incredibly grateful for the hours, data, and guidance leant to support this effort. I welcome continued feedback and suggestions from all corners of the city, because I know that policies are most successful when led by the community.
 
Now, more than ever, I have the opportunity to bring all voices to the table to create a Boston that brings prosperity and justice for everyone.Together we can create a Boston where nobody is left behind.
 
Thank you for reading and helping to shape Boston's future, I look forward to working with you.