masthead-meetjohn-new_2x.png

Rankontre Jan.

donate-bg_2x.png

DONATE JODI A!

Patisipe nan bilding lan nan yon avni briyan. Bay $ 10 nan kanpay la.

triangle-side-left.png

Jan se pitit gason an fyè de imigran ki soti nan zile yo nan Cabo Verde nan Afrik Lwès. Li se yon rezidan pou tout lavi nan Roxbury ak Dorchester, kote li toujou ap viv jodi a ak madanm li Tchintcia ak kat jèn timoun li yo.

Jan te vin yon òganizatè kominote a laj de katòz. Li evantyèlman te vin Direktè Egzekitif Inisyativ Katye Dudley Street, kote li te dirije efò transfòmatif ki baze nan kominote a pou bati kay abòdab epi pwoteje fanmi yo kont deplasman; kreye lekòl ak pwogram jèn yo, epi envesti nan sante piblik ak sekirite piblik nan yon fason ki pa janm te fèt anvan.

Jan te yon manm aktif nan kominote Boston tout lavi li. Li se yon pwopriyetè ti biznis, yon manm aktif nan legliz li a, ak yon ansyen manm nan Komite Lekòl Boston an. Nan 2014, li te etabli nouvo kabinè Devlopman Ekonomik pou Vil Boston, e li te sèvi kòm yon manb administrasyon Majistra Marty Walsh a pandan sètan.

KIYÈS JOHN BARROS?

triangle-side.png
Barros for Mayor
Barros for Mayor
Barros for Mayor
Barros for Mayor
Barros for Mayor
Barros for Mayor
Barros for Mayor
Barros for Mayor
Barros for Mayor

Jan chanje fason City Hall plan yo pou kwasans ak devlopman, mete ekite nan sant la nan ajanda ekonomik la. Li te dirije efò yo kreye opòtinite reyèl pou fanm, moun ki gen koulè, imigran, ak veteran. Pandan tan li kòm Chèf Devlopman Ekonomik, Boston te ajoute 140,000 nouvo djòb, pandan y ap envesti tou dè milyon de dola nan fòmasyon pou rezidan lokal yo. John te dirije efò Vil la pou sove ti biznis yo ak sipòte anplwaye yo pandan COVID-19, pou dirije plis pase $ 20 milyon dola nan biznis lokal yo sou fòm sibvansyon dirèk ak frè anile.

John fyè de pwogrè Boston te fè, men li konnen ke nou ka ale pi lwen, epi rive pi wo. Li gen yon plan pou dirije Boston nan kriz COVID-19, epi pou l vin yon vil ki pi fò e ki pi ekitab pase nou te ye anvan an. Kat pwochen ane yo pral kritik. Kounye a se moman pou Boston avanse pou pi devan ak ijans ak kouraj. Jan pare pou rankontre moman sa.

KREDANSYÈL

SOU ANE YO

triangle-up.png

Vil Boston - Feb 2014
Eksperyans Pwofesyonèl - Chèf Devlopman Ekonomik
Nonmen pa Majistra Vil Boston, Martin J. Walsh, pou kreye ak sipèvize nouvo kabinè Boston an pou Devlopman Ekonomik. Devlope ak kowòdone politik ak pwogram ki asire yon ekonomi ki pi ekitab e ki jis ak yon konsantrasyon prensipal sou kat domèn: aksè nan kapital, kreyasyon richès lokal yo, konekte nan bon djòb, ak bati katye pwospere ak an sante.

triangle-up.png

Inisyativ Katye Dudley Street - Feb 2013
Eksperyans Pwofesyonèl - Direktè Egzekitif
Etabli pi gwo konfyans nan kominote iben peyi nan peyi a pa trape plis pase mwatye nan 1,300 teren yo vid nan katye a ak konvèti 36 kawo tè nan 225 kay, jaden, pak, lakou rekreyasyon ak yon lakòz efè tèmik. Plis pase 13 ane nan siksè nan angaje fanmi lokal yo, biznis ak patenarya ak yon konsantre patikilye sou refòm edikasyon, dirab devlopman ekonomik ak devlopman jèn yo.

triangle-up.png

Vil Boston - Mas 2013 Prezante
Lidèchip filantwopik - Administratè nan donasyon charitab, Prezidan
Refòme estrikti a ak operasyon pou sibvansyon charitab yo dwe pi senplifye ak efikasite itilize kòm yon sous final pou adrese sitiyasyon ijans ki gen ladan yon sèl-fwa gwo depans, bòdwo sante, chay lojman, ak frè sèvis piblik pou fanmi pòv nan Boston. Te ede pou fè pou evite dè milye de degèpisman ak sèvis piblik fèmen.

triangle-up.png

Skillman Fondasyon Komisyon Konsèy la nan administratè - janvye 2010 me 2013
Lidèchip filantwopik - Pwogram Komite Manm Komite
Ekspètiz ak eksperyans yo bay pou ede fòme apwòch Fondasyon an pou Inisyativ Bon Katye li yo (GNI). Avèk yon angajman pou amelyore lavi ak rezilta timoun yo nan Detroit, Skillman te lanse inisyativ GNI ki baze sou plas la ak yon angajman 10 ane, $ 100 milyon dola nan sis katye kote prèske yon tyè nan jèn vil nan vil la te viv nan moman an.

triangle-up.png

Enstiti a Aspen - Me 2000 a jen 2006
Lidèchip filantwopik - Tab wonn sou chanjman kominote a
Revize, prezante ak kòmante sou evalyasyon yo, leson yo ak ka etid konsènan tèm ak defi yo te jwenn nan travay chanjman kominotè konplè (CCI) ki gen ladan: Katye-Nivo Chanjman vs Sistèm-Nivo Chanjman; Konpreyansyon vs Estratejik ogmante; Bilding Kominotè vs izingganize; Tansyon nan andedan-deyò relasyon nan Inisyativ ak Finansman; ak Rechèch pou Balans sou Pwosesis-Product Continuum la.

triangle-up.png

Inivèsite Tufts - 2018
Edikasyon - Masters nan Règleman Piblik
Mèt la nan degre Politik Piblik nan Depatman an nan politik iben ak anviwònman ak Depatman Planifikasyon nan Tufts ki fèt pou moun ki gen omwen sèt ane nan enpòtan, ki enpòtan eksperyans pwofesyonèl ki enterese nan agrandi konesans yo nan politik piblik nan iben, sosyal, ak domèn anviwònman an. Pwogram nan pèmèt yon konsantrasyon espesifik sou politik ki fòme Edikasyon Piblik nan Amerik kontanporen iben yo.

triangle-up.png

2000
Aksyon pou Boston Community Development, Prim Sèvis Kominotè
Prim Kominote ABCD onore moun ki bay tèt yo san enterè pou amelyore katye yo. ABCD onore lidè kominotè sa yo ki gen zèv enspirasyon ede bati yon pi bon Boston. Moun ki sèvi kòm volontè ak timoun yo ak moun ki aje yo, ki patisipe nan reyinyon kominotè yo epi ki bay opinyon kritik sou pwoblèm katye enpòtan yo. Onore yo se kè ak nanm lavi nan katye Boston yo

donate-bg_2x.png

Antre nan Mouvman an

Kanpay sa a se yon efò kominotè. Gen plizyè fason pou patisipe ak Ekip Barros, soti nan bay volontè jis nan pale ak zanmi ou sou rezon ki fè Jan ta dwe pwochen Majistra Boston an. Jan pare pou rankontre moman sa a e li vle pou ou fè yon pati nan moman sa a tou.

family-barros@2x.png

Kanpay nou an patrone pa kontribisyon sipòtè tankou ou.