Advancing Women Masthead.png

PRIYORITE NOU YO | AVANSE FANM AK FANM KOULÈ

AVANSE FANM AK FANM KOULÈ

Tout pwoblèm yo se pwoblèm fanm yo. Nan Boston, fanm yo fè plis pase mwatye nan rezidan yo ak mwatye mendèv la. Men, disparite nan kèk pwoblèm nye enpak fanm plis pase gason. Lè fanm yo gen patisipasyon egal ak aksè nan byen nan mendèv la, fanmi yo an sante ak kominote yo gen plis vibran. Diferans salè nan vil nou an ak nan tout nasyon an montre ke toujou gen anpil travay pou yo fè, e diferans salè a kontinye pi lwen pou fanm ki gen koulè. Pou chak dola blan moun touche, Latinas nan Boston touche jis 45 santim, fanm Nwa touche 49 santim, fanm Azyatik touche 67 santim ak fanm Blan touche 70 santim.
 

Jan konnen siksè fanm yo fondamantal pou siksè fanmi nou yo, katye yo, ak tout vil nou yo ak ekonomi an. Kòm Majistra, li pral bati patenarya ki travay pou adrese kòz rasin salè yo, kreye plis opòtinite pou fanm yo boujonnen nan karyè yo, amelyore kilti nan espas travay yo, epi demoute baryè sistemik ki kanpe ant anpil fanm ak objektif yo. Li pral travay tou pou leve kontribisyon fanm yo nan tout istwa Boston ak jodi a.
 

Dosye Jan.
 

Jan gen yon dosye long nan sipòte fanm pa ranfòse edikasyon bonè, kreye opòtinite biznis ak adrese sekirite piblik la.
 

 • Kòm Direktè Egzekitif Inisyativ Katye Dudley Street, John te dirije kreyasyon Dudley Children Thrive, yon inisyativ ki sipòte ak ranfòse fanmi ki gen timoun piti pou prepare yo pou siksè lekòl la. 436 fanmi ki gen 722 timoun te patisipe.
   

 • Kòm Chèf Devlopman Ekonomik, Jan nonmen fanm nan pozisyon kle nan kabinè li, ki gen ladan chèf anplwaye li yo ak direktè ti biznis, ekite ak enklizyon, estrateji biznis, touris ak lisans.
   

 • John te travay nan yon efò konjwen ant Biwo Devlopman Ekonomik, Biwo Ti Biznis, ak Biwo Majistra pou avansman fanm yo pou kreye fanm Antreprenè Boston (WeBOS). WeBOS avanse fanm antreprenè Boston yo nan bay ladrès yo, fòmasyon biznis, ak rezo yo bezwen lanse ak devlope biznis yo.
   

 • Li te jwe yon wòl esansyèl nan lansman Fon Antreprenè Gadri, yon pati kle nan estrateji gadri Vil la, ki te ede dirèkteman plizyè douzèn fanm pwopriyetè biznis kenbe biznis kritik gadri yo louvri pandan pandemi an. Li te kreye ak elaji tou pwogram ki te bay aksè a kapital ak asistans teknik pou biznis fanm posede nan Biwo Majistra pou Avansman Fanm yo, Laboratwa Mobilite Ekonomik Majistra a, ak Inite Ti Biznis lan.
   

 • Avèk lidè biznis yo, John te sipòte 100% kontra kontra talan Boston Workforce Women an, yon premye patenarya piblik-prive nan ki biznis yo pwomèt pou yo fè etap konkrè, mezirab nan direksyon pou elimine diferans ki genyen nan sèks nan salè ak reprezantasyon nan yo. konpayi yo.
   

 • John ak Biwo Devlopman Ekonomik la sipòte pwogram atelye negosyasyon salè gratis ki te kreye kòm yon patenarya ant Asosyasyon Ameriken pou Fanm Inivèsite (AAUW), ak Biwo Majistra pou avansman fanm yo. Boston te antrene plis pase 10,000 fanm ak anime plis pase 467 fòmasyon an pèsòn. Done kolekte pa patenarya a te jwenn ke 48% nan fanm ki te patisipe nan atelye sa yo itilize ladrès yo te aprann yo negosye yon salè ki pi wo.
   

 • John te fè pati ekip la ki te etabli nouvo estanda pou politik travay-lavi nan etabli konje paran peye pou anplwaye Vil la.
   

 • Jan te defann yon bòdwo transparans ak tiyo ki ta mande pou gwo konpayi Massachusetts rapòte anonimman sèks, ras, ak peye nan jesyon yo. Pwojè lwa a ta etabli tou yon fon pou bay sèvis devlopman pwofesyonèl bay konpayi ki rapòte gwo diferans yo.
   

 • Jan te sipòte lwa Massachusetts sou Tretman Egal Ego, ki entèdi patwon yo mande aplikan pou istwa salè, yo nan lòd yo sispann perpétuer diferans salè yo.
   

 • Jan te ede dirije chaj la sou elimine "bouchon an sou timoun yo," ki te bay resous vital pou fanmi yo, yon majorite nan yo se kay ki te dirije pa fanm yo.
   

 • John ak Biwo Devlopman Ekonomik la te sipòte efò Vil la pou elimine komèsyal eksplwatasyon seksyèl, patenarya ak biznis ak lidè konfyans nan Bondye pou ede travayè yo ak volontè yo rekonèt siy aktivite sa a. Fòmasyon te bay plis pase 40 biznis yo.
   

 • Siksè dirije efò a pou fè Vil la angaje nan omwen 25% nan kontra piblik (ki reprezante apeprè $ 170- $ 180 milyon) ale nan biznis posede pa fanm ak moun ki gen koulè chak ane.
   

Kòm Majistra, Jan pral:
 

Amelyore resous ki disponib pou fanmi ki pa gen anpil revni pou fanm yo ka konstwi sekirite finansye epi vin pi ekonomikman mobil.
 

 • Solisyon davans pou fèmen diferans richès sèks la, ki gen ladan yon pilòt pou revni minimòm garanti, ki prensipalman benefisye fanm ki te dirije kay ki gen timoun.
   

 • Kontinye goumen pou elimine papòt avantaj nan benefis piblik tankou asistans manje ak Headstart. Tès Byen mande pou fanmi yo gen resous ki anba yon sèten papòt pou yo ka kalifye pou benefis, ki dekouraje ekonomize ak bati richès. Jan pral travay pou asire ke plis fanmi kapab konstwi ekonomi san sakrifye kapasite yo pou yo jwenn aksè nan privye sekirite sosyal nan moman bezwen yo.
   

Ogmante pouvwa Majistra a pou ogmante salè fanm ak reprezantasyon nan mendèv la.
 

 • Kontinye envesti nan 100% kontra enfòmèl ant talan an, yon patenarya ak Konsèy Mendèv Fanm Boston yo pou rive jwenn ekite salè pou fanm k ap travay. Jan pral ankouraje plis anplwayè egzaminen done salè yo ak pratik yo ak pwomès yo fèmen diferans lan salè sèks. Li pral priyorite koleksyon done sou espas sa a pou fanm nan koulè.
   

 • Elaji atelye negosyasyon salè pou asire ke travayè yo chak èdtan yo byen reprezante ak fòme, epi ogmante kapasite langaj pou atelye yo pou asire tout fanm kapab jwenn fòmasyon kèlkeswa lang yo pale.
   

 • Ranfòse biznis posede fanm yo lè yo ogmante divèsite founisè nan Vil Boston, agrandi WeBOS, epi devlope patenarya ak enstitisyon jete lank pou sipòte biznis fanm posede yo.
   

Travay nan direksyon aksè inivèsèl nan gadri abòdab ak defansè pou elaji konje paran yo peye nan tout sektè travay Boston yo.
 

 • Abòde kriz gadri a nan bay sipò finansye ak teknik pou mendèv gadri a, fè rechèch adisyonèl sou bezwen gadri ak preferans fanmi k ap travay yo, epi devlope patenarya piblik-prive ki ede fanmi yo kounye a. Sa a ap gen ladan ogmante finansman pou Fon an Antreprenè Gadri, asire ke tout founisè swen pou timoun fanmi yo finanse ak resevwa fòmasyon.
   

 • Revize ak amelyore pwòp politik Vil Boston nan konje fanmi, epi travay avèk lòt anplwayè piblik ak sektè prive ak san bi likratif pou amelyore politik yo tou.
   

Adrese disparite sante ak diskriminasyon ke fanm yo ap fè fas, ki gen ladan ekspoze a vyolans, abi, ak chòk.
 

 • Travay pou elimine pousantaj ki pi wo nan mòtalite matènèl nan fanm Nwa, pa adrese kòz yo rasin nan disparite sante.
   

 • Kreye yon komite konsiltatif pou gade lajman sou ensidans vyolans ki baze sou sèks nan vil Boston. Komite sa a pral kreye yon apwòch sistèm pou konbat vyolans sèks nan tout fòm li yo, atravè yon pakèt domèn estrateji. Yo pral gen ladan konpreyansyon kòz rasin ak pran aksyon yo anpeche vyolans nan kay la, kominote a ak fòmèl estrateji edikasyon bonè, efò nan direksyon pou alontèm nòm sosyal chanje ak mobilizasyon nan resous sipòte viktim vyolans ki baze sou sèks.
   

 • Kontinye envesti nan CEASE (Vil otorize kont eksplwatasyon seksyèl) Boston, yon chapit nan rezo CEASE, ak patnè ak 11 vil patnè pyonye angaje nan konbat trafik seksyèl.
   

 • Bay pwodwi ijyèn Rezèv tanpon fanm gratis epi enstale chanm laktasyon nan tout bilding piblik yo.

A MESSAGE FROM JOHN

Just as this campaign is a community effort, this policy plan has been informed by a diverse group of residents, policy makers, and community organizations who reflect Boston's ingenuity, passion, and future. In this policy you will see your voice reflected and your neighborhood priorities front and center. I am incredibly grateful for the hours, data, and guidance leant to support this effort. I welcome continued feedback and suggestions from all corners of the city, because I know that policies are most successful when led by the community.
 
Now, more than ever, I have the opportunity to bring all voices to the table to create a Boston that brings prosperity and justice for everyone.Together we can create a Boston where nobody is left behind.
 
Thank you for reading and helping to shape Boston's future, I look forward to working with you.